ประมวลภาพในการสรงน้ำพระ และบูชาสักการะคุณแม่ใหญ่ ในวันสงกรานต์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐