ภาพในพิธีทำบุญฉลองสถานปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐