สถานปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน ได้ทำการยกเสาเอกไปเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และทำการก่อสร้างเรื่อยมาจนถึงปัจุบัน โดยได้รับจตุปัจจัยจากทางคณะลูกศิษย์กลุ่มต่างๆ ที่ได้บอกบุญ นำกองผ้าป่านำมาทอดถวายเป็นระยะๆ บางท่านก็ได้ใช้ปัจจัยส่วนตัวที่เก็บสะสมไว้มาร่วมในการก่อสร้าง โดยศรัทธาในบารมีธรรมของคุณแม่

และเพื่อต้องการให้สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้แล้วเสร็จโดยเร็ว สามารถรองรับพระภิกษุและญาติธรรมที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ในแนวของหลวงปู่มั่น หลวงตามมหาบัว ตามความประสงค์ที่คุณแม่ใหญ่

สถานปฏิบัติธรรมญาณสัมปันโน ตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมือง ทะเลแก้ว ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีพระภิกษุอยู่สองรูป และญาติโยมทั้งชายและหญิงที่ได้เข้ามาศึกษาการเจริญสติภาวนา  วิปัสสนากรรมฐานตามแบบอย่างของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต , หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

      สำหรับการใช้ชื่อของสถานปฏิบัติธรรมฯ นั้นเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คุณแม่อำพัน เนตรวงษ์ (คุณแม่ใหญ่)กับ นายวเรชภ์ นพจินดา ได้มีโอกาสเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อสุดใจ ที่วัดป่าบ้านตาด คุณแม่ใหญ่ได้กราบเรียนท่านถึงความประสงค์ที่ได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเผยแพร่การเจริญวิปัสสนาแก่พุทธบริษัทสี่ ด้วยเหตุที่สถานปฏิบัติธรรมเดิม เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชี

ซึ่งไม่ค่อยสะดวกสำหรับพวกผู้ชายที่มีความประสงค์จะศึกษาการเจริญสติภาวนาวิป้สสนากรรมฐานและพักค้างแรมในช่วงระยะเวลาหนึ่งในบริเวณสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีนัก

    คุณแม่ใหญ่ได้กราบเรียนต่อไปว่าตั้งใจที่จะสืบสานพระพุทธศาสนาโปรดญาติโยมเพื่อทดแทนและบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระคุณของพระธรรม พระคุณของพระสงฆ์ และพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ คุณแม่ใหญ่จึงได้ถือโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ขอประทานอนุญาตหลวงพ่อสุดใจในการที่จะนำชื่อ “ญาณสัมปันโน” มาเป็นชื่อของสถานปฏิบัติธรรมใหม่ เพื่อรำลึกและบูชาในพระคุณขององค์พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงพ่อสุดใจท่านมีเมตตาถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของความปลอดภัยและผู้ดูแลสถานปฏิบัติธรรม ซึ่งคุณแม่ก็ได้ชี้แจงถึงสถานที่ตั้งของสถานปฏิบัติธรรมตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ สะดวกสบาย และกราบเรียนหลวงพ่อว่า สถานปฏิบัติธรรมใหม่นี้จะมี นายวเรชภ์ นพจินดา เป็นผู้ดูแล หลวงพ่อสุดใจท่านได้มีเมตตาประทานอนุญาตให้คุณแม่อำพัน เนตรวงษ์ (คุณแม่ใหญ่) นำนามว่า “ญาณสัมปันโน” ใช้เป็นชื่อ เพื่อความสุข ความเจริญ และความเป็นศิริมงคลแด่สถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่นี้สืบไป