ประมวลภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้แก่นักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559

ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559 วันที่ 2 กรกฏาคม 2559  ช่วงเช้า      09.00-12.00 เดินจงกลม นั่งสมาธิ      12.00-13.00 น. รับประทานอาหาร      13.00-15.00 น. นั่งสมาธิ      15.00-17.00 น. บำเพ็ญประโยชน์ ปัดกวาดลานวัด      18.00-21.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น วันที่ 3 กรกฏาคม 2559       04.00-06.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า       07.00-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า       08.00-09.00 น. เก็บสัมภาระ เดินทางกลับโรงเรียน